En oversikt over publisert innhold i norske medier 2010-2017

Retriever har utført en stordataanalyse på oppdrag fra DNB av norske nettartikler publisert i tidsperioden 1. januar 2010 til 31.desember 2017. Vi har tatt for oss alle publiserte nettartikler (åpne/lukkede) som er fanget opp av Retriever fra 2010 til 2017, med utgangspunkt i utvalgte kilder. Dette vil si at enkeltartikler som er krysspublisert hos flere kilder vil kunne forekomme flere ganger i tellingen. Praksisen knyttet til krysspublisering og bruk av byråstoff varierer for de ulike mediekonsernene, samt at praksisen ser ut til å ha endret seg over tid. Dette er ikke hensyntatt i denne tellingen. Dette fordi en publisert artikkel i Telemarksavisa, Romerikes Blad og Tønsberg Blad er å regne som tre publiserte artikler, selv om det er samme innhold i alle tre artiklene. Om vi kun hadde talt unike artikler, ville artikkeleksponering for potensielle lesere også gitt et galt bilde av utviklingen. Vårt utgangspunkt har vært at om vi har funnet en artikkel, vil også leserne historisk hatt den samme muligheten.

Alle artiklene er så kategorisert ved hjelp av Retrievers nyutviklede plattform for innholdsanalyse. I denne analysen har Retriever på oppdrag fra DNB kategorisert etter hovedkategoriene i IPTC-standarden.

For å få til denne kategoriseringen har vi trent opp en algoritme til å kjenne igjen riktig tema, og har ved gjennomføringen av analysen en gjennomsnittlig nøyaktighet på 84 prosent på tvers av alle kategoriene. Hver artikkel har blitt kategorisert under ett tema. En nyhetsartikkel streifer gjerne innom flere forskjellige tema, og i disse tilfellene har artiklene blitt kategorisert under det temaet som er mest toneangivende i teksten. Dermed får vi en grovmasket temainndeling.

Datagrunnlaget er alle redaksjonelle nyhetsmedier på nett. Vi har imidlertid ekskludert notiser fra kildegrunnlaget. Nisjeaviser for næringslivsjournalistikk er tatt bort fra kildegrunnlaget når vi har foretatt deler av temakategoriseringen, dette etter ønske fra DNB for å avdekke hvordan ordinære redaksjoner dekker næringslivsjournalistikk. Kildene er med når vi har talt opp antall artikler publisert.

Statistikk og analyser gir alltid rom for tolkning, og det kan være farlig å trekke for bastante konklusjoner. Når vi bryter opp temakategoriseringen på riks-, region- og lokalmedier, viser oversikten en nedgang i andelen økonomi- og næringslivsinnhold i riksmediene fra 2010 til 2017. For regionmediene ser vi en dalende kurve fra 2012 til 2017. Oversikten over lokalmediene viser en økning i andelen oppslag om økonomi og næringsliv.